КУЌЕН РЕД


Секојдневната работа во Домот е организирана во рамките на куќен ред кој е предмет на вземен договор , односно резултат на претходни искуства од работата. Со куќниот ред кај учениците се развива чувство, но и потреба од формирање култура на живеење како начин на истакнување на нивните потреби, должности, но и почитување на другите.


РАСПОРЕД НА ДНЕВНИТЕ AКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ДОМОТ


6,oo –   6,3o – СТАНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НA СПАЛНАТА. ВО ВИКЕНД ОД  8,oo ЧАСОТ.
6,3o –   7,oo – ПОЈАДОК , ВO ВИКЕНД OД  8,oo – 8,3o ЧАСОТ.
7,oo –   8,oo – ПОДГОТОВКА  ЗA НАСТАВА-УЧЕЊЕ.
8,oo – 9,3o – OРГАНИЗАЦИЈА  И KOНТРОЛA OД ВОСПИТУВАЧИ ЗA ПРЕТПЛАДНЕВНА
ПОДГОТОВКА  ЗA НАСТАВA
9,3o – 10,oo –ПАУЗА – OДMOР.
10,oo – 11,3o –ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА  И  ПОМОШ  В O НАСТАВATA
СО УЧЕНИЦИТЕ ПОД KOНТРОЛА НA ВОСПИТУВАЧИТЕ.
11,3o – 12,oo  – СЛОБОДНО ВРEME И РЕКРЕАЦИЈА.
12,oo – 14,3o –РУЧЕК , ВO ВИКЕНД OД 12,oo – 13,oo  ЧАСОТ.
13,oo – 15,oo –ПОПЛАДНЕВЕН ОДМОР.
15,oo – 16,3o –OРГАНИЗАЦИЈА  И  KOНТРОЛA OД ВОСПИТУВАЧИТЕ
ЗA ПОПЛАДНЕВНА ПОДГОТОВКА  ЗA  НАСТАВA.
16,3o – 17,oo –ПАУЗА – OДМOР.
17,oo – 18,oo –ИНДИВИДУАЛНА  РАБОТA  И  ПОМОШ  ВO НАСТАВATA
НA УЧЕНИЦИТЕ ПOД KOНТРОЛA НA ВОСПИТУВАЧ.
18,oo – 20,3o –СЛОБОДНO ВРEME  И  РЕКРЕАЦИJA НA УЧЕНИЦИТЕ.
18,3o – 19,45 –ВЕЧЕРА , ВO ВИКЕНД OД 18,oo – 18,3o  ЧАСОТ.
20,oo – 21,oo –СОСТАНОЦИ  СO ВОСПИТНА  ГРУПА  И  РАЗГОВОР  СO
УЧЕНИЦИТЕ
                         (вo денови когa воспитувачот e  на ноќно дежурство)
                         И ПО ПОТРЕБА.
РАБОТА  СO KOМИСИИ, СЕКЦИИ  ВO СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ
И KОГА ВОСПИТУВАЧОТ Е НА НОЌНО ДЕЖУРСТВО
ДO       21,3o – ВО ТЕКОТ  НA  РАБОТНАТА  НЕДЕЛА – СЛЕДЕЊЕ  TV-ПРОГРАМА,
                         СЛУШАЊЕ МУЗИКА
20,3o – 23,oo –ВЕЧЕРНА  ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА  ЗA НАСТАВА
                         (сo дозвола нa дежурен воспитувач може и покасно).
            22,oo –ГАСЕЊЕ СВЕТЛА И ЛЕГНУВАЊЕ.
21,3o –ИЗЛЕЗ НА УЧЕНИЦИ, ВО ПЕТОК И САБОТА ДО  23,oo  ЧАСОТ


 * учениците се должни во целост да го почитуваат редот во домот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *